اعضای کمیته اجرایی سومین همایش ملی بیابان

1 دبیر اجرایی دکتر حمیدرضا ناصری مرکز تحقیقات بین المللی بیابان، دانشگاه تهران
2 عضو کمیته اجرایی دکتر علی تایا مرکز تحقیقات بین المللی بیابان، دانشگاه تهران
3 عضو کمیته اجرایی دکتر مقداد جورغلامی دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
4 عضو کمیته اجرایی حامد جاویدنیا مرکز تحقیقات بین المللی بیابان، دانشگاه تهران
5 عضو کمیته اجرایی جعفر فتحی دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران