با توجه به گستردگی اکوسیستم بیابان در کشورایران و بروز پدیده های نوظهوری چون گرد و غبار در کنار مسائل مهمی چون خشکسالی، تخریب سرزمین و مهاجرت از نواحی بیابانی از یک سو و از سوی دیگر پتانسیل های موجود در بیابان های ایران از جمله کشاورزی، انرژی های نو، گردشگری، معادن و الزام به برنامه ریزی های دقیق در حوزه بیابان جهت دستیابی به توسعه پایدار امری ضروری می باشد. بدیهی است جهت دهی به تحقیقات در راستای نیازهای بخش اجرایی کشور و تضارب آرای دانشگاهیان و متخصصین حوزه بیابان با کارشناسان سازمان های اجرایی این حوزه در این همایش می تواند همچون همایش های قبلی راه را برای همکاری های بیشتر بین دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و پژوهشگران بیابان با بدنه اجرایی کشور از جمله سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، سازمان زمین شناسی و.... فراهم کند. همچنین این رویداد می تواند به پایان نامه ها و رساله های دانشجویان تحصیلات تکمیلی در رشته های منابع طبیعی، محیط زیست و کشاورزی سمت و سوی کاربردی بدهد.

در همین رابطه دبیرخانۀ سومین همایش ملی بیابان ضمن دعوت از سازمان ها و ارگان های دست اندرکار در حوزۀ بیابان جهت برگزاری هرچه بهتر این کنفرانس، آمادۀ دریافت مقالات علمی و ایده های پژوهشگران و صاحبان اندیشه از سراسر ایران در راستای دستیابی به توسعه پایدار می باشد.