آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1403-06-31
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1403-07-14
تاریخ شروع کنفرانس
1403-07-24
تاریخ پایان کنفرانس
1403-07-24