اعضای کمیته علمی سومین همایش ملی بیابان

1

عضو کمیته علمی

دکتر مهدی قربانی

دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

2

عضو کمیته علمی

دکتر حسین آذرنیوند

دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

3

عضو کمیته علمی

دکتر غلامرضا زهتابیان

دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

4

عضو کمیته علمی

دکتر محمدرضا اختصاصی

دانشگاه یزد

5

عضو کمیته علمی

دکتر وحید جعفریان

سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور

6

عضو کمیته علمی

دکتر محمد خسروشاهی

موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع

7

عضو کمیته علمی

دکتر رضا شهبازی

سازمان زمین شناسی کشور

8

عضو کمیته علمی

دکتر حسام احمدی بیرگانی

دانشگاه ارومیه

9

عضو کمیته علمی

دکتر علیرضا راشکی

دانشگاه فردوسی مشهد

10

عضو کمیته علمی

دکتر مرتضی اکبری

دانشگاه فردوسی مشهد

11

عضو کمیته علمی

دکتر ناصر مشهدی

مرکز تحقیقات بین المللی بیابان، دانشگاه تهران

12

عضو کمیته علمی

دکتر امیررضا کشتکار

مرکز تحقیقات بین المللی بیابان، دانشگاه تهران

13 عضو کمیته علمی دکتر مجید کریم پور ریحان مرکز تحقیقات بین المللی بیابان، دانشگاه تهران
14 عضو کمیته علمی دکتر محسن عبدالحسینی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور
15 عضو کمیته علمی دکتر علی طویلی دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
16 عضو کمیته علمی دکتر حسن خسروی دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
17 عضو کمیته علمی دکتر علی اکبر نظری سامانی دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
18 عضو کمیته علمی دکتر سلمان زارع دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
19 عضو کمیته علمی دکتر طیبه مصباح زاده دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
20 عضو کمیته علمی دکتر سیدمحمد تاجبخش دانشگاه بیرجند
21 عضو کمیته علمی دکتر محمدحسن سیاری دانشگاه بیرجند
22 عضو کمیته علمی دکتر هادی معماریان دانشگاه بیرجند
23 عضو کمیته علمی دکتر علی محمدیان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
24 عضو کمیته علمی دکتر حمیدرضا عسگری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
25 عضو کمیته علمی دکتر محسن حسینعلی زاده دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
26 عضو کمیته علمی

دکتر حامد اسکندری دامنه

دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
27 عضو کمیته علمی

دکتر حمیدرضا عباسی

موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع
28 عضو کمیته علمی

دکتر هادی اسکندری دامنه

موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع