نویسندگان محترم، پس از تهیۀ محتوای مقاله، آن را در قالب فرمت پیوست آماده و ارسال نمایند.

پیوست: راهنمای نگارش مقاله