محورهای همایش :

 محور اول :اقدامات و فعالیت ها:

 الف) اثربخشی پروژه های مقابله با بیابان زائی

 ب) روش ها و فناوری های نوین مقابله با بیابان زائی

ج) مقابله با بیابان زائی مشارکتی – مردمی

د) پدافند غیرعامل در بیابان

محور دوم اقتصادی – اجتماعی:

 الف) مهاجرت

ب) صنعت و معدن

ج) انرژی های تجدید پذیر

د) گردشگری

محور سوم: نگرش های نوین

 الف) گرد و غبار

ب) خشکسالی و تغییر اقلیم

ج) فرسایش در بیابان

د) تنوع زیستی

ه) تخریب سرزمین