کمیته برگزاری

دکتر حسن احمدی

دکتر حسن احمدی

رئیس
ahmadiut.ac.ir
استاد تمام دانشکده منابع دانشگاه تهران

کمیته علمی

دکتر محمد جعفری

دکتر محمد جعفری

دبیر کمیته علمی
jafaryut.ac.ir
استاد تمام دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

کمیته اجرایی

دکتر حمیدرضا ناصری

دکتر حمیدرضا ناصری

دبیر اجرایی
hrnaseriut.ac.ir
استادیار مرکز تحقیقات بین المللی بیابان دانشگاه تهران