اهداف:

1- آشنایی با آخرین دستاوردهای علمی و جدیدترین تحقیقات انجام یافته در بیابان

2- فراهم سازی بسترمناسب برای انتقال دانش و تجربیات پژوهشگران و کارشناسان فعال در حوزه بیابان

3- جلب توجه صاحبنظران و سیاستگزاران بخشهای مرتبط با حوزه مقابله با بیابان زائی در کشور و اهمیت استفاده از دستاوردهای نوین در بهینه سازی فعالیتهای مختلف در مقابله با پدیده بیابان زائی و مشکلات و چالش های موجود در بیابان

4- اهتمام ویژه اندیشمندان و دست اندارکاران بخش های اجرایی کشور به ضرورت اشاعه فرهنگ توسعه پایدار و توسعه آموزش و پژوهش در حوزه بیابان

5- جهت دهی به تحقیقات آتی بر اساس نیازها و ضرورت های مناطق بیابانی کشور در تعامل با بخش های اجرایی و کارشناسان سازمان های مرتبط با مقوله بیابان

6- افزایش آگاهی سیاستگزاران در استفاده از پتانسل های بیابان به نحو مطلوب و با رویکرد حفظ تعادل در اکوسیستم بیابان

7- ایجاد بستر تعامل بین سازمان های مرتبط با مسائل مناطق بیابانی و بدنه دانشگاهی و تحقیقاتی کشور