نشانی دبیرخانه همایش:  البرز، کرج، خیابان دانشکده، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی، مرکز تحقیقات بین‌المللی بیابان، دانشگاه تهران

 کد پستی: 77871-31587

صندوق پستی: 4111

تلفن: 32223044-026 داخلی: 344

دورنگار: 32245911-026

ایمیل: Desert@ut.ac.ir

نشانی پست الکترونیکی را به درستی وارد کنید.
نوع سوال را وارد کنید.
وابستگی سازمانی را به درستی وارد کنید.